żywność

Encyklopedia PWN

fizjokratyzm
[fr. physiocratie < gr. phýsis ‘natura’, krátos ‘władza’],
ekon. kierunek w historii myśli ekonomicznej, powstały i rozwijający się 1750–80 we Francji, uznający rolnictwo za główną siłę napędową gospodarki;
getto
[wł.],
część miasta zamieszkana przez mniejszość nar. lub rel., najczęściej żydowską;
ekon. historycznie ukształtowany system trwałych powiązań ekonomicznych: produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, znajdujących się na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany.
Greenpeace
[grị:npi:s] Wymowa,
ekol. niezależna, apolityczna, międzynarodowa organizacja, zajmująca się ochroną środowiska realizowaną przez działania pokojowe (ang. greenpeace ‘zielony pokój’), założona 1971 w Vancouver (Kanada).
Indianie
[hiszp. < gr. < sanskr.],
rdzenni mieszkańcy Ameryki (nazwę tę nadał im K. Kolumb, który użył jej w przekonaniu, że dotarł do Indii), przybyli w wielu falach migracyjnych z północno-wschodniej Azji pomostem lądowym istniejącym w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa;
proces łączenia gruntów chłopskich w gospodarstwa będące własnością grupową (spółdzielczą).
polityka gospodarczo-społeczna bolszewików w czasie wojny domowej w Rosji 1917–22;
Kon Stanisław, ur. 1 I 1900, Mińsk, zm. 26 IX 1986, Bristol,
bryt. technolog żywności i biochemik, pochodzenia polskiego;
Krauze Stanisław, ur. 11 XI 1902, Łódź, zm. 21 VII 1977, Warszawa,
farmaceuta, badacz i analityk środków spożywczych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia