żywienia

Encyklopedia PWN

zootechn. zespół zabiegów stosowanych przez człowieka do utrzymywania i rozrodu zwierząt w celu pozyskiwania produktów pochodzenia zwierzęcego (ch.z. gospodarskich) lub w celu amatorskim (ch.z. amatorski);
metoda poprawienia strawności pasz i lepszego wykorzystania składników pokarmowych, stosowana w żywieniu zwierząt;
nauka o procesach życiowych zachodzących w komórkach, tkankach i w całym organizmie rośliny. Fizjologia roślin dąży do wyjaśnienia mechanizmów regulujących powstanie, wzrost i rozwój nowego osobnika (ontogenezę) i jego funkcjonowanie jako zintegrowanej całości;
placówka nauk., zał. 1950;
Jonscher Karol Gustaw, ur. 25 V 1889, Łódź, zm. 30 VI 1955, Poznań,
lekarz pediatra;
łow. pożywienie podawane zwierzętom przez człowieka;
komarowate, Cucuidae,
rodzina owadów z rzędu muchówek;
Konopiński Tadeusz, ur. 21 X 1894, Wonieść (pow. kościański), zm. 6 X 1965, Wrocław,
zootechnik;
bot. jeden z 3 podstawowych typów organów roślin naczyniowych (obok łodygi i liści), zwykle umocowujący roślinę w podłożu i pobierający zeń wodę i sole mineralne;
med. zespół ogólnoustrojowych objawów związanych z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej;
umiejętność doboru surowców i ich przyrządzania w celu otrzymania smacznych i pożywnych potraw.
Kursanow Andriej L., ur. 8 XI 1902, Moskwa, zm. 20 IX 1999, tamże,
ros. fizjolog roślin, biochemik;
legwanowate, Iguanidae,
rodzina jaszczurek;
wet. objaw towarzyszący niedoborom substancji mineralnych i niektórych witamin, spowodowanym niewłaściwym żywieniem lub zaburzeniami metabolicznymi (np. moczówką prostą);
medycyna niekonwencjonalna, medycyna komplementarna, paramedycyna,
rozpoznawanie i „leczenie” chorób metodami opartymi na podstawach, które nie zostały lub też nie mogą być poddane dokładnej weryfikacji naukowej, lub co do których badania naukowe nie wykazały skuteczności;
meszkowate, mustykowate, meszki, Simuliidae (Melusinidae),
rodzina muchówek długoczułkich (muchówki);
mikroelementy
[gr.-łac.],
mikroskładniki, składniki śladowe,
fizjol. pierwiastki chem. występujące w organizmach zwierzęcych i roślinnych w bardzo małych ilościach (śladowych) i niezbędne do normalnego przebiegu różnych procesów biochem. w tkankach (należą do nutrientów);
miksotrofy
[gr. míxos ‘mieszany’, trophḗ ‘żywienie’, ‘karmienie’],
ekol. organizmy zachowujące się zależnie od warunków raz jak samożywne (autotrofy), innym razem jak cudzożywne (heterotrofy);

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

higiena żywienia «ustalenie jakościowych i ilościowych norm żywieniowych w zależności od wieku człowieka, rodzaju wykonywanej pracy i stanu zdrowia»
żyw daw. «o człowieku: żywy»
żywić
1. «dostarczać pożywienia; też: utrzymywać kogoś»
2. «odczuwać jakieś emocje»
żywić się
1. «odżywiać się; też: utrzymywać samego siebie»
2. «istnieć lub rozwijać się dzięki czemuś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia