żywienia

Encyklopedia PWN

gastronomia
[fr. < gr. gastḗr ‘żołądek’, nómos ‘prawo’, ‘ustawa’],
działalność o charakterze produkcyjno-usługowym, obejmująca prowadzenie otwartych zakładów żywienia zbiorowego: restauracji, barów, gospód, bufetów, stołówek, garmażerii itp.;
Górnicki Bolesław, ur. 5 I 1909, Sokołówka (Podole), zm. 28 VII 1998, Warszawa,
lekarz pediatra i historyk medycyny;
Groër Franciszek Józef Stefan, ur. 19 IV 1887, Bielsko, zm. 16 II 1965, Warszawa,
lekarz pediatra;
Hammond
[hạ̈mənd]
Sir John, ur. 23 II 1889, zm. 25 VIII 1964,
zootechnik brytyjski;
Herman Władysław, ur. 8 VIII 1901, Lwów, zm. 29 XII 1981,
zootechnik;
hiberna
[łac. hiberno ‘zimuję’],
w dawnej Polsce obowiązek kwaterowania i żywienia wojska stacjonującego w zimie w królewszczyznach i dobrach kościelnych (tzw. chleb zimowy);
higiena
[gr. hygieinós ‘zdrowy’, ‘zdrowotny’],
gałąź medycyny; nauka zajmująca się badaniem wpływu czynników środowiska naturalnego, sztucznego i społ. na człowieka, jego zdrowie i życie.
w szerszym, historycznym znaczeniu sfera działalności człowieka związana z utrzymaniem, reprodukcją i przekształcaniem populacji zwierząt, od ich udomowienia do stałego zwiększania ich użytkowości, oraz ich wykorzystaniem do zaspokojenia różnorakich potrzeb człowieka; w węższym, współczesnym znaczeniu — sterowanie genetycznymi zmianami populacji zwierzęcych, spełniającymi założony cel hodowlany.
w. gminna w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w Kotlinie Warszawskiej, na pr. brzegu Wisły;
system żywienia ludzi pokarmami roślinnymi, → wegetarianizm.
Kellner Oskar, ur. 13 V 1851, zm. 22 XI 1911,
niem. chemik rolny i fizjolog;
Kellogg John Harvey, ur. 26 II 1852, Tyrone (stan Michigan), zm. 14 II 1943, Battle Creek,
dietetyk amerykański;
Kon Stanisław, ur. 1 I 1900, Mińsk, zm. 26 IX 1986, Bristol,
bryt. technolog żywności i biochemik, pochodzenia polskiego;
Kühn
[kü:n]
Julius, ur. 23 X 1825, Pulsnitz, zm. 14 IV 1910, Halle,
niem. agronom i fitopatolog;
demogr. celowe oddziaływanie państwa, za pomocą odpowiednich bodźców, na kształtowanie się stosunków ludnościowych w celu osiągnięcia założonej liczby ludności oraz (lub) jej struktury wg płci i wieku, a także (lub) założonego tempa przyrostu i rozmieszczenia terytorialnego.
Mège-Mouriès
[me:ż murjẹs]
Hippolyte, ur. 24 X 1817, Draguignan (dep. Var), zm. 31 V 1880, Paryż,
fr. chemik i technolog produktów spożywczych;
med. choroby wielu gat. zwierząt wywoływane przez mykoplazmy;
pobieranie przez organizm substancji ze środowiska zewnętrznego, stanowiących materiał do budowy i odnowy składników ciała oraz źródło energii;
Olbrycht Tadeusz, ur. 23 V 1891, Sanok, zm. 2 VI 1964, Kraków,
zootechnik;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

higiena żywienia «ustalenie jakościowych i ilościowych norm żywieniowych w zależności od wieku człowieka, rodzaju wykonywanej pracy i stanu zdrowia»
żyw daw. «o człowieku: żywy»
żywić
1. «dostarczać pożywienia; też: utrzymywać kogoś»
2. «odczuwać jakieś emocje»
żywić się
1. «odżywiać się; też: utrzymywać samego siebie»
2. «istnieć lub rozwijać się dzięki czemuś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia