żywiciel

Encyklopedia PWN

kryptonim oddziałów powstańczych II Obwodu Okręgu Warszawskiego AK (Żoliborz, Bielany, Marymont, Powązki);
biol., ekol. zwierzę lub roślina (zwana też rośliną żywicielską), w których ciele żyje i z którego czerpie pożywienie inny organizm, pasożyt;
organizmy związane (okresowo lub stale) z innymi organizmami, które są ich żywicielami;
bruzdogłowiec szeroki, Diphyllobothrium latum,
tasiemiec z rzędu Pseudophyllidea (tasiemce), pasożytujący (w postaci dojrzałej płciowo) w jelicie cienkim ludzi i in. ssaków żywiących się rybami;
parazytologia
[gr. parásitos ‘współbiesiadnik’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka zajmująca się badaniem pasożytów i zjawisk pasożytnictwa oraz wyjaśnianiem mechanizmów interakcji zachodzących w układzie pasożyt–żywiciel;
nadpasożytnictwo, pasożytnictwo wyższych rzędów, hiperpasożytnictwo,
biol. rodzaj pasożytnictwa, w którym żywicielem pasożyta jest inny pasożyt;
forma współżycia 2 różnych gatunków organizmów mająca charakter antagonistyczny, z których jeden (pasożyt) żyje stale lub czasowo kosztem drugiego (żywiciela), wchodząc z nim we wzajemne oddziaływania metaboliczne i wykorzystując go jako środowisko życia i źródło pokarmu;
tasiemce, Cestoda,
gromada płazińców;
filarie
[łac. filum ‘nić’],
potoczne określenie nicieni z rodziny Filariidae
helmintologia
[gr. hélmins ‘robak’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dziedzina nauki zajmująca się badaniem bezkręgowców helmintów (pot. zw. robakami): przywr, tasiemców, nicieni, kolcogłowów, nitnikowców (do niedawna również pierścienic).
grupa roztoczy z podrzędu Parasitiformes skupiająca k. twarde (Ixodidae) i k. miękkie, czyli obrzeżki; kosmopolityczne, większość zamieszkuje obszary międzyzwrotnikowe i podzwrotnikowe;
kruszynek, Trichogramma,
rodzaj owadów z nadrodziny bleskotek;
mszyce, Aphidodea (Aphidiformes),
podrząd owadów z rzędu pluskwiaków równoskrzydłych;
piroplazmy, Piroplasmia,
pierwotniaki z rodzajów Babesia i Theileria, zaliczane do typu Apicomplexa (w dawnej systematyce do sporowców właściwych);
przedstawiciele 2 gromad bezkręgowców należących do płazińców: skrzelowców (p. monogenetyczne, Monogenea) oraz przywr właściwych (Trematoda);
grupa charakterystycznych chorób roślin, wywoływanych przez pasożytnicze grzyby z rzędu rdzawnikowców, zaliczanego do podstawczaków;
wągier, cysticerkus,
postać larwalna (cerkoid) niektórych tasiemców zaliczanych do rzędu Cyclophyllidea;
włosień, trychina, Trichinella,
rodzaj kosmopolitycznych nicieni z rodziny Trichinellidae;
system świadczeń pieniężnych i rzeczowych;
drugie stadium larwalne kolcogłowów, rozwijające się i otorbiające w żywicielu pośrednim.

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

żywiciel
1. «ten, kto dostarcza pożywienia; też: ten, kto kogoś utrzymuje»
2. «organizm, którego kosztem żyje pasożyt»

• żywicielski • żywicielka
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia