świetlny

Encyklopedia PWN

jednostka długości stosowana w astronomii (głównie w publikacjach popularnonaukowych);
moc promieniowania świetlnego oceniona wg zdolności wywołania wrażeń wzrokowych;
dawniej używana nazwa gazu miejskiego.
zjawisko opt. w atmosferze ziemskiej, zaliczane do zjawisk halo.
fiz. hiperpowierzchnia w przestrzeni Minkowskiego dzieląca całą czasoprzestrzeń na 3 obszary (przeszłość i przyszłość danego zdarzenia oraz obszar nie związany przyczynowo z tym zdarzeniem).
narządy zwierząt zdolne do wytwarzania światła widzialnego.
interdyscyplinarna dziedzina obejmująca sposoby: wytwarzania, formowania, rozsyłania, mierzenia i stosowania światła, a także reakcję narządu wzroku na różne bodźce świetlne i stany oświetlenia;
inform. urządzenie peryferyjne do wskazywania obiektów na ekranie;
jeden z gł. parametrów techn. charakteryzujących źródło światła;
spawanie polegające na stapianiu styku obszaru łączonych przedmiotów wiązką promieni świetlnych o długości fali w zakresie bliskiej podczerwieni;
fala elektromagnetyczna o długości zbliżonej do długości fal widzialnych (400–750 nm);
żarówka, lampa żarowa,
źródło światła, elektr., temperaturowe (inkadescentne), które emisję promieniowania zawdzięcza rozgrzaniu żarnika do wysokiej temperatury (2500–3200 K), wskutek przepływu przez żarnik prądu elektrycznego.
projektor telewizyjny, wideoprojektor,
urządzenie przeznaczone do otrzymywania (na ekranie projekcyjnym) powiększonego obrazu świetlnego w wyniku przetworzenia sygnału elektr. (wizyjnego) dostarczonego na wejście p.t. z komputera, magnetowidu, odtwarzacza DVD, kamery wideo, tunera telewizyjnego i in. Składa się z przetwornika sygnałów wizyjnych na obraz świetlny oraz z układu opt. (soczewek, zwierciadeł), przeznaczonego do rzutowania (projekcji) obrazu na ekran. W wyniku projekcji obraz ulega znacznemu powiększeniu w stosunku do obrazu, jaki można otrzymać na ekranie monitora.
fiz. jedna z wielkości charakteryzujących pole fiz.:
czujnik, sensor:
ekran, na którym powstaje obraz w wyniku rzutowania (np. za pomocą rzutnika lub projektora film.) obrazu oryginału (np. diapozytywu lub obrazu film.); zadaniem e.p. jest takie rozproszenie światła nań padającego, aby była możliwa obserwacja całego obrazu na ekranie z różnych kierunków.
fiz. materiał o okresowej strukturze, złożony na przemian z komórek elementarnych o dużym i małym współczynniku załamania światła i rozmiarach porównywalnych z długością fal świetlnych z określonego przedziału widma;
lampa
[gr. lampás ‘pochodnia’],
urządzenie techniczne, które — dzięki zamianie energii elektrycznej lub energii uzyskiwanej ze spalania paliwa na promieniowanie widzialne — ma zdolność oświetlania i sygnalizacji wizualnej.
zjawiska opt., w których polaryzacja elektr. ośr. materialnego zależy w sposób nieliniowy od natężenia pola elektr. fali świetlnej przechodzącej przez ten ośr.
PDP, ang. Plasma Display Panel, ekran plazmowy, wyświetlacz plazmowy,
ekran, na którym obraz powstaje w wyniku luminescencji luminoforu, wywołanej promieniowaniem nadfioletowym emitowanym podczas wyładowania jarzeniowego w gazie (wyładowanie elektryczne);

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

świetlny
1. «będący światłem lub dotyczący światła»
2. «wykorzystujący do działania światło»
gaz miejski, świetlny «gaz stosowany do celów komunalnych i przemysłowych»
rok świetlny «jednostka długości stosowana w astronomii równa odległości, którą światło przebywa w próżni w ciągu jednego roku»
strumień świetlny «ilość energii świetlnej wypromieniowywanej przez źródło światła w jednostce czasu»
fale świetlne «fale elektromagnetyczne wywołujące wrażenia wzrokowe»
pióro świetlne «urządzenie do rysowania na ekranie monitora komputerowego i wskazywania wyświetlanych na nim obiektów»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia