ściekowy

Encyklopedia PWN

element uzbrojenia terenu, na ogół podziemny; wchodzi w skład sieci kanalizacyjnej.
zanieczyszczenia mineralne i org. wydzielane ze ścieków podczas ich oczyszczania;
Aubriot
[obrjọ]
Huges, data ur. nieznana, Dijon, zm. 1382,
naczelnik gildii kupców paryskich 1364–81;
budowla stosowana w inżynierii wodnej (budowle wodne, ujęcia wody powierzchniowej, rurociągi hydrotechn., akwedukty) lub inżynierii sanitarnej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie i przepompownie ścieków, kanały ściekowe).
drgalnica, Oscillatoria,
rodzaj sinic z rzędu drgalnicowców (Oscillatoriales);
eugleniny, klejnotki, Euglenophyta,
gromada glonów obejmująca ok. 1000 gat. z 45 rodzajów żyjących gł. w stojących wodach słodkich, słonawych lub ściekowych, najczęściej w małych zbiornikach zanieczyszczonych substancjami org. (np. w wiejskich stawach, kanałach, okresowych kałużach, gdzie często tworzą zakwity) oraz nielicznie w wodach morskich.
irygacyjne pola, pola irygowane,
dawna nazwa pól nawadnianych zalewowo lub stokowo (nawadnianie), głównie ściekami miejskimi lub przemysłowymi;
kanalizacja
[łac. canalis ‘rura’, ‘kanał’],
system kanalizacyjny,
zespół urządzeń i obiektów inżynierskich współpracujących ze sobą w celu odprowadzania wód zużytych (ścieków) z miejsc ich powstawania do urządzeń oczyszczających, oczyszczenia ich i odprowadzenia wód oczyszczonych do odbiornika (rzeka, jezioro, morze, sztuczny zbiornik wodny, grunt);
kanał, kanał wodny,
sztuczny ciek wodny wykonany w wykopie, przekopie lub nasypie z odpowiednio umocnionymi brzegami;
bud. przewód (wentylacyjny, dymowy) w ścianie budynku lub przewód kanalizacyjny (k. ściekowy) o dużej średnicy.
komisja mająca na celu porządkowanie zabudowy Warszawy, działająca 1740–94;
metanogenne mikroorganizmy, dawniej bakterie metanogenne,
fizjol. grupa bezwzględnie beztlenowych i fakultatywnych chemolitotroficznych mikroorganizmów, zaliczanych do Archaea (grupa filogenetyczna Euryarchaeota), produkujących metan (CH4) jako produkt końcowy w procesie degradacji materii org. w warunkach beztlenowych.
nawozy zawierające wszystkie niezbędne dla roślin składniki pokarmowe, głównie w postaci związków organicznych;
studzienka, wpust,
bud. właz kanalizacyjny umożliwiający dostęp do kanału ściekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu, także szybik uliczny ze szczelnym dnem i metal. kratą wbud. w nawierzchnię (odprowadza wody opadów atmosferycznych do kanału).
złoża biologiczne, filtry biologiczne,
elementy drugiego (biologicznego) stopnia oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych;

Słownik języka polskiego PWN

ściek «rów, kanał lub wykop odprowadzający zanieczyszczone wody miejskie i przemysłowe»
• ściekowy
ścieki «zanieczyszczone ciecze odprowadzane z domów i zakładów przemysłowych»
• ściekowy
studzienka ściekowa «wybetonowany zbiornik pod powierzchnią jezdni lub chodnika, zaopatrzony w żeliwną kratkę, odprowadzający wodę ze ścieków do kanału ściekowego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia