Średniowiecze

Encyklopedia PWN

okres historii w kręgu kultury europejskiej obejmujący czasy między upadkiem cesarstwa rzymskiego a przemianami zachodzącymi w Europie w dobie odrodzenia;
renesans, odrodzenie,
określenie stadium rozwoju kultury europejskiej, trwającego we Włoszech od końca XIII w. do początku XVI w., w krajach zachodniej, północnej i środkowej Europy — od XV w. do końca XVI w.
systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
dziedzina budownictwa obejmująca wszelkiego rodzaju budynki i konstrukcje inżynieryjne wykonane z drewna, wyróżniająca się specyficznym charakterem tworzywa, odrębnymi metodami technologii, systemem konstrukcji i formą artystyczną.
szlaki komunikacyjne umożliwiające kontakty między ośrodkami produkcji i zbytu;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
gałąź rzemiosła, później produkcji manufakturowej, zajmująca się wyrobem sukna, w szerszym zaś sensie — tkanin wełnianych.
Małowist Marian, ur. 19 XII 1909, Łódź, zm. 30 VIII 1988, Warszawa,
jeden z najwybitniejszych polskich historyków XX w..
umiejętność wznoszenia budowli murowanych z kamienia lub cegły z użyciem (lub bez) zapraw wiążących.
Samsonowicz Henryk, ur. 23 I 1930, Warszawa,
syn Jana, historyk mediewista;
Szkocja, Scotland,
część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
stosowane od XIX w. określenie dziedzin twórczości artystycznej percypowanych wzrokowo, obejmujące architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę, rzemiosło artystyczne.
Tymieniecki Kazimierz, ur. 19 XII 1887, Kielce, zm. 13 X 1968, Poznań,
historyk średniowiecza.

Materiały dodatkowe

polskie przysłowie znane od średniowiecza,
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
polskie przysłowie, znane już w średniowieczu,

Słownik języka polskiego PWN

średniowiecze
1. «okres w historii europejskiej od V do XV w. n.e.»
2. «przestarzałe poglądy, metody pracy itp.»

• średniowieczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia