Łęg

Encyklopedia PWN

leśn. liściasty las nadrzeczny, występujący przeważnie w strefie aluwialnej dolin rzecznych na żyznych glebach, okresowo zalewany wodą bogatą w tlen oraz składniki mineralne i organiczne;
roln., bot. zalewana łąka, położona w dolinach rzecznych na żyznych, średnio zwięzłych i zwięzłych glebach napływowych (aluwialnych), mineralnych i organicznych, o zróżnicowanym uwilgotnieniu:
Łęg, Łęgowa, Łęka, w górnym biegu, do ujścia prawego dopływu — Turki Zyzoga,
rz., prawy dopływ Wisły, płynie przez Płaskowyż Kolbuszowski i Równinę Tarnobrzeską, w woj. podkarpackim;
rz. w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim, → Ełk.
w. w woj. wielkopol., w pow. tureckim (gmina Dobra), w Kotlinie Kolskiej, na l. podmokłym brzegu Warty.
Ełk, Łek, Łęg, Łyk,
rzeka, prawy dopływ Biebrzy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia