płynne

Encyklopedia PWN

gaz płynny, gaz propanowo-butanowy,
skroplona, znajdująca się pod ciśnieniem par własnych mieszanina lekkich węglowodorów parafinowych — gł. propanu i izomerów butanu;
ekon. system oparty na zasadzie, że państwo nie interweniuje na rynku walutowym, kurs ustala się przez oddziaływanie popytu i podaży.
ekon. system polegający na tym, że banki centralne poszczególnych krajów ingerują na rynku międzynarodowym w celu niedopuszczenia do zbyt częstych i gwałtownych zmian kursów;
ekon. w znaczeniu ogólnym dostępność funduszy w celu zaspokojenia roszczeń; łatwość, z którą można jedne aktywa wymienić na inne bez strat wartości nominalnej.
ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
fixing
[ang.],
ekon. metoda ustalania ceny dobra finansowego, np. waluty, złota, stopy procentowej, czy kursu papieru wartościowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia