fiskalne

Encyklopedia PWN

początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
aktywna polityka gospodarcza, dyskrecjonalna polityka gospodarcza,
ekon. polityka mająca na celu ustabilizowanie gospodarki po szoku popytowym (popyt) lub podażowym (podaż);
ekon. analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, uwzględniająca zmiany zachodzące w jego otoczeniu ekonomicznym, politycznym, prawnym;
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
Berke-chan, data ur. nieznana, zm. 1266,
chan Złotej Ordy 1257–66, wnuk Czyngis-chana;
biurokracja
[fr. bureau ‘urząd’, gr. kratós ‘władza’, ‘rząd’],
hierarchiczna, regulowana przepisami organizacja, oparta na określonym w kontrakcie stosunku bezpośredniej zależności służbowej między zwierzchnikiem i podwładnym, której personel przyjmuje wynagrodzenie pieniężne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia