biogenicznych

Encyklopedia PWN

geol. składniki skał osadowych będące szczątkami organizmów zwierzęcych lub roślinnych, często całkowicie przeobrażonych mineralnie przez różne procesy diagenezy.
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
miner. skrytokrystaliczna, zbita odmiana kwarcu;
złoża powstające w wyniku procesów hipergenicznych;
złoża powstałe w wyniku procesów sedymentacji:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia