Białowieski Park Narodowy
 
Białowieski Park Narodowy
rodzaj — park narodowy
nazwa — Białowieski Park Narodowy
państwo — Polska, woj. podlaskie
rok założenia — 1947 (pierwsze formy ochrony 1921)
powierzchnia — 10 517 ha
Obejmuje najlepiej zachowany fragment polskiej części Puszczy Białowieskiej, przylega wzdłuż granicy państwowej do białoruskiego Parku Narodowego Puszcza Białowieska; rozciąga się na wysokości od ok. 148 do 172 m n.p.m. Chroni jeden z ostatnich i najcenniejszych nizinnych kompleksów leśnych o cechach naturalnych, a nawet pierwotnych, klimaksowe i podlegające sukcesji ekosystemy puszczańskie oraz ostatnią naturalną ostoję żubra (populacja nizinna). Powierzchniowo przeważają bogaty w gatunki grąd i zbiorowiska łęgowo-grądowe. Lasy mają strukturę mozaikową, wielogatunkową i wielopiętrową; wyróżniono ok. 40 zespołów roślinnych, w tym 22 leśne i zaroślowe. W drzewostanach dominuje świerk, sosna i dąb szypułkowy. Na obszarze parku rosną liczne okazy starych drzew, a powalone pnie są pokryte zbiorowiskami porostów, mszaków i grzybów. Flora liczy ponad 2 000 gatunków, w tym 632 gatunki roślin naczyniowych i ok. 1 000 gatunków grzybów. Wykazano tu prawie 10 000 gatunków zwierząt, w tym ok. 425 gatunków kręgowców. Do największych osobliwości faunistycznych, oprócz żubra, należą m.in. ryś, wilk, zając bielak, ryjówka średnia, orlik krzykliwy, orzełek włochaty, gadożer, sóweczka, żuraw, głuszec, cietrzew, jarząbek, bocian czarny, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, muchołówka białoszyja, żółw błotny. Przy parku jest utrzymywany Ośrodek Hodowli Rzadkich Zwierząt z rezerwatem pokazowym żubra i koni typu tarpana. Wpisany na Światową Listę Rezerwatów Biosfery Unesco (1976) oraz Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO (1979).
Ilustracje
Żubry
Białowieski Park Narodowy
Białowieska, Puszcza
Białowieski Park Narodowy,
Żubr w rezerwacie Puszczy Białowieskiej
Białowieski Park Narodowy
Żubry w Białowieskim Parku Narodowym
Żubr w Białowieskim Parku Narodowym
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia