• Na czasie
  Pierwszy Maja, Święto Pracy,
  międzynarodowe święto pracowników; w zamyśle pomysłodawców miało być dniem solidarności robotników; obchodzone corocznie w formie masowych demonstracji, wieców i pochodów, począwszy od 1890. Uchwałę o obchodach Pierwszego Maja podjęto na kongresie założycielskim II Międzynarodówki w Paryżu (1889); datę Pierwszy Maja wybrano dla uczczenia rocznicy początku (1 V 1886) strajku robotników amerykańskich w Chicago, proklamowanego z inicjatywy Amerykańskiej Federacji Pracy (żądanie wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy); demonstracje Pierwszego Maja odegrały dużą rolę w procesie radykalizacji ruchu robotniczego na świecie; początkowo nielegalne, później zostały de facto uznane za legalne w wielu krajach; w krajach komunistycznych Pierwszy Maja miało charakter święta państwowego (w Polsce oficjalnie od 1950). Na ziemiach polskich obchodzone od 1890; w PRL uznane za jedno z najważniejszych świąt, traktowane przez władze komunistyczne jako swoisty sprawdzian sprawności organizacyjnej terenowych organizacji partyjnych, których jednym z głównych zadań było zapewnienie odpowiedniej frekwencji na pochodach.
 • Warto wiedzieć
  Skupisko polonii w Londynie zaczęło się formować w latach 30. XIX w. (Wielka Brytania — Polacy i Polonia). W 1940, gdy Londyn stał się siedzibą władz RP na uchodźstwie, mieszkało w nim ok. 1 tys. Polaków, którzy opuścili kraj 1939 (głównie urzędnicy państwowi). Po zakończeniu II wojny światowej w Londynie osiedliło się ok. 40 tys. Polaków, w zdecydowanej większości powojennych emigrantów politycznych, którzy 1939–45 służyli w PSZ na Zachodzie, AK, bądź przeszli przez obozy i więzienia w ZSRR. W okresie powojennym w Londynie urzędował prezydent i rząd RP na uchodźstwie, działało wiele organizacji politycznych, rozwinęło się życie religijne, kulturalne i naukowe. Do najważniejszych instytucji i stowarzyszeń należały: Instytut Historyczny im. Gen. W. Sikorskiego (późniejszy Instytut Polski i Muzeum Gen. Sikorskiego), Biblioteka Polska, Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO), Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Polskie Towarzystwo Historyczne, Studium Polski Podziemnej, Związek Pisarzy Polskich, Związek Artystów Scen Polskich. Oprócz nich działały galerie, teatr dramatyczny, sceny kabaretowe (M. Hemara) oraz kluby (Ognisko Polskie), rozwinęła się sieć polskich sklepów, kawiarni, restauracji, drobnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Wojenna geneza emigracji sprawiła, że powstało wiele organizacji kombatanckich (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Stowarzyszenie Lotników Polskich, Koło AK) oraz samopomocowych (Komitet Obywatelski); w 2. poł. lat 70. większość stowarzyszeń społecznych i kulturalnych (m.in. Biblioteka Polska, PUNO, teatr, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów) przeniosła się do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) w dzielnicy Hammersmith. W okresie powojennym Londyn stanowił centrum życia literackiego emigracji, ulokowały się tam księgarnie oraz wydawnictwa (m.in. Gryf, Polska Fundacja Kulturalna, Oficyna Poetów i Malarzy, B. Świderski, Veritas, Polonia, Odnowa), w których publikowali pisarze i historycy polscy mieszkający nie tylko w Wielkiej Brytanii. Ukazywało się kilkadziesiąt dzienników i czasopism (m.in. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, „Wiadomości”, „Orzeł Biały”, „Lwów i Wilno”, „Życie”). W 1976 na cmentarzu Gunnersbury został odsłonięty pomnik upamiętniający oficerów polskich pomordowanych w Katyniu, 2000 — pomnik gen. W. Sikorskiego. Na przełomie lat 60. i 70. w Londynie osiedliła się grupa tzw. emigrantów marcowych, którzy założyli własne instytucje kulturalne (czasopismo „Aneks”, wydawnictwa Aneks i Kontra); na początku lat 80. zaczęli się osiedlać przedstawiciele tzw. emigracji solidarnościowej, którzy utworzyli m.in. Wydawnictwo Puls. W 1990 „polski Londyn” (w którym mieszkało wówczas ok. 20 tys. Polaków) przestał pełnić funkcję centrum życia politycznego poza krajem, co nie oznaczało likwidacji instytucji, których korzenie sięgają czasów powojennych (Instytut Polski, POSK, Biblioteka Polska, Polska Fundacja Kulturalna, teatr, prasa).
 • To ciekawe
  Konstytucja 3 maja, właściwie Ustawa rządowa, 3 V 1791, Warszawa
  W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego.
  Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz z Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującymi.
  Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w nasze ręce jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przewidzianym wyraźną wolą nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.
  I. Religia panująca
  Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy. I dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich podług ustaw krajowych gwarantujemy.
  II. Szlachta ziemianie
  Szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu wolnego, stanowi szlacheckiemu wszelkie swobody, wolności, prerogatywy, pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym najuroczyściej zapewniamy (...). Wszelką szlachtę równymi być między sobą uznajemy, nie tylko co do starania się o urzędy i o sprawowanie posług Ojczyźnie, honor, sławę, pożytek przynoszących, ale oraz co do równości używania przywilejów i prerogatyw stanowi szlacheckiemu służących. Nade wszystko zaś prawa bezpieczeństwa osobistego, wolności osobistej i własności gruntowej i ruchomej, tak jak od wieków każdemu służyły, świętobliwie nienaruszenie zachowane mieć chcemy i zachowujemy (...). Dla czego bezpieczeństwo osobiste i wszelką własność komukolwiek z prawa przynależną jako prawdziwy społeczności węzeł, jako źrenicę wolności obywatelskiej szanujemy, zabezpieczamy, utwierdzamy i aby na potomne czasy szanowane, ubezpieczone i nienaruszone zostawały, mieć chcemy.
  Szlachtę za najpierwszych obrońców wolności i niniejszej konstytucji uznajemy. Każdego szlachcica cnocie, obywatelstwu i honorowi jej świętości do szanowania, jej trwałości do strzeżenia poruczamy jako jedyną twierdzę Ojczyzny i swobód naszych.
  III. Miasta mieszczanie
  Prawo na teraźniejszym sejmie zapadłe pod tytułem Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rz[eczy]p[ospo]l[i]tej w zupełności utrzymane mieć chcemy i za część niniejszej konstytucji deklarujemy, jako prawo wolnej szlachcie polskiej dla bezpieczeństwa ich swobód i całości wspólnej Ojczyzny nową, prawdziwą i skuteczną dające siłę.
  IV. Chłopi włościanie
  Lud rolniczy, spod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość, ludzkość i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez własny nasz interes dobrze rozumiany, pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy (...).
  V. Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych
  Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelska i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodawcza w Stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcjach na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających.
  VI. Sejm, czyli władza prawodawcza
  Sejm czyli Stany zgromadzone na dwie Izby dzielić się będą: na Izbę Poselską i na Izbę Senatorską pod prezydencją króla.
  Izba Poselska jako wyobrażenie i skład wszechwładztwa narodowego będzie świątynią prawodawstwa. Przeto w Izbie Poselskiej najpierwej decydowane będą wszystkie projekta. (...)
  Sejm zawsze gotowym będzie. Prawodawczy i ordynaryjny rozpoczynać się ma co dwa lata, trwać zaś będzie podług opisu prawa o sejmach. Gotowy, w potrzebach nagłych zwołany, stanowić ma o tej tylko materii, do której zwołanym będzie lub o potrzebie po czasie zwołania przypadłej. Prawo żadne na tym ordynaryjnym sejmie, na którym ustanowione było, znoszonym być nie może. (...)
  Jak zaś prawodawstwo sprawowane być może przez wszystkich i naród wyręcza się w tej mierze przez reprezentantów, czyli posłów swoich dobrowolnie wybranych, przeto stanowimy, iż posłowie na sejmikach obrani w prawodawstwie i ogólnych narodu potrzebach podług niniejszej konstytucji uważani być mają jako reprezentanci całego narodu, będąc składem ufności powszechnej.
  Wszystko i wszędzie większością głosów udecydowane być powinno. Przeto liberum veto, konfederacje wszelkiego gatunku i sejmy konfederackie jako duchowi niniejszej konstytucji przeciwne, rząd obalające, społeczność niszczące, na zawsze znosimy.(...)
  VII. Król, władza wykonawcza
  Żaden rząd najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Szczęśliwość narodów od praw sprawiedliwych, praw skutek od ich wykonania zależy. Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu nieszczęściami napełniło Polskę. Zawarowawszy przeto wolnemu narodowi polskiemu władzę praw sobie stanowienia i moc baczności nad wszelką wykonawczą władzą oraz wybierania urzędników do magistratur, władzę najwyższego wykonywania praw królowi i radzie jego oddajemy, która to rada Strażą Praw zwać się będzie. (...)
  Tron polski elekcyjnym przez familie mieć na zawsze chcemy i stanowimy. (...) po życiu, jakiego nam dobroć boska pozwoli, elektor dzisiejszy saski w Polszcze królować będzie. Dynastia przyszłych królów polskich zacznie się na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora saskiego (...).
  Osoba króla jest święta i bezpieczna od wszystkiego; nic sam przez się nie czyniący, za nic w odpowiedzi narodowi być nie może; nie samowładcą, ale ojcem i głową narodu być powinien i tym go prawo i konstytucja niniejsza być uznaje i deklaruje.(...)
  Straż, czyli rada królewska, do dozoru całości i egzekucji praw królowi oddana, składać się będzie: 1o z prymasa jako głowy duchowieństwa polskiego i jako prezesa Komisji Edukacyjnej, mogącego być wyręczonym w Straży Praw przez pierwszego ex ordine biskupa, którzy rezolucji podpisywać nie mogą; 2o z pięciu ministrów, to jest ministra policji, ministra pieczęci, ministra belli, ministra skarbu, ministra pieczęci do spraw zagranicznych; 3o z dwóch sekretarzy (...).
  Wszystkie rezolucje w Straży roztrząsane będą przez skład wyżej wspomniany. Decyzja królewska po wysłuchanych wszystkich zdaniach przeważać powinna, aby jedna była w wykonaniu prawa wola. Przeto każda ze Straży rezolucja pod imieniem królewskim i z podpisem ręki jego wychodzić będzie. Powinna jednak być podpisana także przez jednego z ministrów zasiadających w Straży i tak podpisana do posłuszeństwa wiązać będzie (...)
  Jako nominowanie wszystkich ministrów, tak i wezwanie z nich jednego od każdego administracji wydziału do rady swojej, czyli Straży, króla jest prawem. (...)
  Dla porządnego władzy wykonawczej dopełnienia ustanawiamy oddzielne komisje mające związek ze Strażą i obowiązane do posłuszeństwa tejże Straży. Komisarze do nich wybierani będą przez sejm dla sprawowania urzędów swoich w przeciągu czasu prawem opisanego. Komisje te są: 1o Edukacji, 2o Policji, 3o Wojska, 4o Skarbu.
  VIII. Władza sądownicza
  Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane. Powinna zaś być tak do miejsc przywiązana, żeby przestępny widział wszędzie groźną nad sobą rękę krajowego rządu.
  1o Ustanawiamy przeto sąd pierwszej instancji dla każdego województwa, ziemi i powiatu, do których sędziowie wybierani będą na sejmikach. Sądy pierwszej instancji będą zawsze gotowe i czuwające na oddanie sprawiedliwości tym, którzy jej potrzebują. Od tych sądów iść będzie apelacja na trybunały główne, dla każdej prowincji być mające, złożone równie z osób na sejmikach wybranych. I te sądy, tak pierwszej, jako i ostatniej instancji będą sądami ziemiańskimi dla szlachty i wszystkich właścicielów ziemskich z kimkolwiek in causis iuris et facti.
  2o Jurysdykcje zaś sądowe wszystkim miastom, podług prawa sejmu teraźniejszego o miastach wolnych królewskich, zabezpieczamy.
  3o Sądy referendarskie, dla każdej prowincji osobne, mieć chcemy w sprawach włościan wolnych dawnymi prawami sądowi temu poddanych. (...)
  6o Oprócz sądów w sprawach cywilnych i kryminalnych dla wszystkich stanów będzie sąd najwyższy sejmowy zwany, do którego przy otwarciu każdego sejmu obrane będą osoby. Do tego sądu należeć będą występki przeciwko narodowi i królowi, czyli crimina status. (...)
Hasło dnia: Chicago

Rekordziści

Najmniejszy kontynent Ziemi
Australia — 7,7 mln km2 (wraz z Tasmanią i wyspami przybrzeżnymi).

Cytat dnia

„Państwo zawsze nazywa się ojczyzną wtedy, kiedy sposobi się do mordowania ludzi”
Romulus Wielki

Imieniny

Kwi 28

Ludwika, Pawła, Piotra, Teodory, Walerii, Witalisa

Dzień w historii

Kwi 28

zdarzyło się
1994
objęcie urzędu premiera Włoch przez Silvio Berlusconiego (do grudnia).
1876
ustawa o języku państwowym w Rzeszy; usunięcie języków mniejszości narodowych z administracji (germanizacja na ziemiach polskich w XIX w.).
urodzili się
1442
Edward IV, pierwszy z dyn. Yorków, król Anglii 1461–70 i 1471–83.
1938
Passent Daniel, dziennikarz, felietonista, dyplomata.
odeszli
1945
Mussolini Benito, twórca i wódz (duce) wł. faszyzmu, dyktator Włoch.
1992
Bacon Francis, malarz ang., jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu ekspresyjno-figuratywnego w malarstwie współczesnym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia