Encyklopedia PWN - rzetelne źródło informacji

Dania. Ustrój polityczny

Dania. Ustrój polityczny.

Zgodnie z obowiązującą konstytucją z 1953 Dania jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest król (królowa). Monarcha winien być członkiem państw. Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego. Formalnie władza ustawodawcza należy do króla i parlamentu, a wykonawcza do króla, który realizuje ją poprzez ministrów; akty ustawodawcze i rządowe podpisywane przez króla wymagają kontrasygnaty właściwego ministra, który ponosi za nie odpowiedzialność.

Władzę ustawodawczą sprawuje 1-izbowy parlament, Folketing, wyłaniany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym, na 4-letnią kadencję (może być rozwiązany przed jej upływem). Liczy nie więcej niż 179 deputowanych (w tym po 2 z Grenlandii i W. Owczych). Król może ustanawiać prawa tylko o charakterze tymczasowym w przypadkach nagłych, gdy Folketing nie może się zebrać. Parlament sprawuje funkcje kontrolne wobec rządu i administracji; m.in. powołuje ombudsmana, który kontroluje przestrzeganie prawa przez funkcjonariuszy państwowych (cywilnych i wojskowych) na szczeblu centralnym. i lokalnym.

Władzę wykonawczą sprawuje rząd, który, obradując pod przewodnictwem króla, nosi nazwę Rady Państwowej, bez niego — Rady Ministrów. Premiera i ministrów mianuje i odwołuje król; powinni oni mieć zaufanie Folketingu, przed którym są odpowiedzialni politycznie. Premier i ministrowie są odpowiedzialni konstytucyjnie przed Najwyższym Trybunałem Królestwa. Władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy: I i II instancji oraz Sąd Najwyższy. Autonomię mają Wyspy Owcze i Grenlandia, będące integralną częścią Królestwa Danii.

Polecamyksiążki w Księgarni PWNwszystkie książki

Spis treści

Dania, państwo w północno-zachodniej Europie pomiędzy Morzem Północnym a Morzem Bałtyckim, w środkowej i północnej części Półwyspu Jutlandzkiego oraz na 405 wyspach, z których ponad 70 jest zamieszkanych; największe z nich to: Zelandia, Vendsyssel-Thy, Fionia, Lolland, Bornholm, Falster

Dania. Warunki naturalne.

Dania. Ludność.

Dania. Gospodarka.

Dania. Ustrój polityczny.

Dania. Partie polityczne.

Dania. Siły zbrojne.

Dania. Polityka społeczna.

Dania. Środki przekazu.

Dania. Nauka.

Dania. Historia.

Dania. Literatura.

Dania. Sztuka.

Dania. Muzyka.

Dania. Teatr.

Dania. Film.

Dania. Polonia i Polacy.

Wydawnictwo Naukowe PWN Księgarnia Internetowa PWN
Copyright © 2010 WN PWN