prolaktyna

Encyklopedia

prolaktyna
[łac.],
laktotropina, hormon luteotropowy, LTH,
hormon białkowy wytwarzany przez przedni płat przysadki pod kontrolą podwzgórzowych przekaźników neurohormonalnych;
laktacja
[łac.],
fizjol. wytwarzanie i wydzielanie mleka przez gruczoły sutkowe samic ssaków;
pochodna ergotaminy, agonista receptorów dopaminergicznych D2;
substancje endogenne należące do peptydów opioidowych.
ginekomastia
[gr. gynḗ ‘kobieta’, mastós ‘brodawka piersiowa’],
med. rozrost gruczołów sutkowych u mężczyzn w następstwie zaburzeń hormonalnych;
neurohormony
[gr. neúron ‘nerw’, hormṓn ‘pobudzający’],
hormony wytwarzane przez tkankę nerwową gł. w wyspecjalizowanych ośrodkach mózgu (w podwzgórzu), wpływające na wydzielanie hormonów przysadki;
gruczoł dokrewny, położony u podstawy mózgu, w sąsiedztwie podwzgórza;
receptory
[łac.],
biol.:
cykliczne nasilanie się i zmniejszanie procesów życiowych organizmów, będące wyrazem ich przystosowania do zdarzeń w środowisku;
stres
[ang.],
zool. stan organizmu spowodowany działaniem czynników środowiskowych różnego pochodzenia (tzw. stresorów), przeważnie szkodliwych lub w znacznym stopniu naruszających homeostazę wewnątrzustrojową, jak urazy, infekcje, operacje chirurgiczne, niska lub wysoka temperatura otoczenia, różne choroby, u człowieka także bodźce psychiczne.
leki wspomagające dokrewną aktywność grasicy, wyrażoną wytwarzaniem przez komórki nabłonkowe tego narządu grasiczych hormonów (tymozyny), oraz podtrzymujące grasiczozależne procesy dojrzewania i różnicowania limfocytów T, co warunkuje możliwość uzupełnienia repertuaru tych komórek i utrzymania sprawności immunoregulacyjnej układu odpornościowego

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego

prolaktyna «hormon białkowy wytwarzany przez przedni płat przysadki mózgowej, wzmagający czynność wydzielniczą gruczołu mlecznego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia