mapa

Encyklopedia

mapa
[łac.],
graficzny obraz powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba na płaszczyźnie, zmniejszony w sposób określony matematycznie, uogólniony i umowny (tj. sporządzony z zastosowaniem umownych znaków).
mat. homeomorfizm między otwartym podzbiorem n-wymiarowej rozmaitości Mn a otwartym podzbiorem przestrzeni euklidesowejn;
mapa pogody, mapa synoptyczna,
mapa konturowa danego obszaru obrazująca stan atmosfery na powierzchni Ziemi (mapa pogody powierzchniowa) lub na powierzchniach położonych na różnych wysokościach w atmosferze (mapa pogody górna).
mapa fragmentu powierzchni Ziemi z treścią przystosowaną do wymogów nawigacji lotn., obowiązujących zarówno w lotnictwie cywilnym (np. komunik., sport.), jak i wojskowym.
model przestrzeni geogr. w postaci wielowarstwowej bazy danych, zapisany na dysku magnet. lub płycie CD;
mapa prezentująca wybrane zagadnienia fizyczno-geograficzne lub społeczno-gospodarcze; sporządzana na podstawie mapy ogólnogeograficznej lub z wykorzystaniem jej elementów;
graficzne przedstawienie liniowego uporządkowania genów w cząsteczce DNA;
mapa przedstawiająca występowanie skał o określonym wieku i składzie na powierzchni Ziemi (m.g. zakryta) lub pod tą powierzchnią — na powierzchniach ścięcia naturalnego (m.g. odkryta, np. bez utworów czwartorzędowych) lub ścięcia geometrycznego (np. mapy ścięcia poziomego).
mapa (zwykle ogólnogeograficzna) wykonywana w skali od 1 : 500 000 do 1 : kilku mln.
mapa przedstawiająca część powierzchni kuli ziemskiej zawierającą oceany, morza lub ich fragmenty wraz z wybrzeżami.
mapa o dowolnym odwzorowaniu kartograficznym, przedstawiająca ukształtowanie terenu i znajdujące się na nim obiekty (szatę roślinną, zbiorniki wodne z zaznaczoną głębokością, linie komunikacyjne), a także granice państwowe i administracyjne;
mapa o uproszczonej treści otrzymana przez zmniejszenie i generalizację kartograficzną mapy topograficznej.
mapa (zwykle topograficzna) wykonywana w skali od 1 : 20 000 do 1 : 300 000.
mapa jedno- lub wieloarkuszowa, przedstawiająca w jednolity sposób całą kulę ziemską lub, dawniej, znaną w danym okresie jej część.
dokładna mapa ogólnogeograficzna o skali większej od 1 : 500 000;
meteorol. mapa (pogody lub klim.) przedstawiająca rozkład powierzchni izobarycznych w atmosferze ziemskiej
mapa wykonywana w skali od 1 : 100 do 1 : 10 000 na podstawie pomiarów w terenie oraz zdjęć fotogrametrycznych;
inform. sposób opisu informacji graficznej, w którym każdemu punktowi obrazu (piksel) odpowiada ustalona liczba bitów, opisująca jego cechy;
obiegowa nazwa Topograficznej karty Królestwa Polskiego 1 : 26 000, zaprojektowanej i opracowywanej od 1822 przez Kwatermistrzostwo Generalne Wojska Polskiego (na podstawie zdjęć terenowych w skali 1 : 42 000), a po upadku powstania listopadowego dalej przez rosyjski Korpus Topografów Wojskowych (Polacy opracowali 27, Rosjanie 32 arkusze mapy).

Słownik języka polskiego

mapa
1. «obraz powierzchni jakiegoś obszaru przedstawiony na płaszczyźnie za pomocą umownych znaków i kolorów»
2. «występowanie i rozmieszczenie jakiegoś zjawiska w kraju lub na świecie»

• mapowy • mapka
mapa pogody, mapa synoptyczna «mapa, na którą nanosi się wyniki obserwacji meteorologicznych dokonanych na danym obszarze w określonym czasie»
mapa fizyczna «mapa, na której przedstawione jest ukształtowanie terenu»
mapa geologiczna «mapa przedstawiająca budowę geologiczną danego obszaru»
mapa historyczna «mapa, na której przedstawione są granice krajów w danej epoce historycznej, stosunki gospodarcze, miejsca bitew itp.»
mapa konturowa, ślepa «mapa, na której są tylko linie lądów, mórz, głównych rzek i gór, niemająca żadnych napisów»
mapa magnetyczna «mapa przedstawiająca rozkład pola magnetycznego na powierzchni Ziemi»
mapa plastyczna «trójwymiarowy, wypukły model terenu»
mapa polityczna «mapa, na której państwa lub okręgi administracyjne oznaczone są za pomocą linii odgraniczających i barw»
mapa przeglądowa «mapa przedstawiająca ogólny obraz lądów i krajów z podaniem najważniejszych obiektów»
mapa sztabowa «szczegółowa mapa wojskowa»
mapa topograficzna «szczegółowa mapa terenu»
pierworys mapy «oryginał redakcyjny mapy stanowiący podstawę do jej opracowania wydawniczego»
podziałka liniowa (mapy) «umieszczony na mapie odcinek podzielony na równe części, które odpowiadają określonym odległościom w stosunku wynikającym ze skali mapy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia