informacja

Encyklopedia

samolubny DNA, gen samolubny,
genet. koncepcja leżąca u podstaw współczesnego neodarwinizmu;
spintronika
[ang.],
interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, której gł. zadaniem jest poznanie zjawisk fiz. wynikających z posiadania przez elektron (lub inną cząstkę) spinu i związanego z nim momentu magnet. (magnetyzm), a także projektowanie i konstruowanie przyrządów, które wykorzystywałyby te zjawiska.
instytucja Pol. Państwa Podziemnego, powołana 26 X 1943 przez Krajową Reprezentację Polit. w celu zwalczania wpływów partii komunist. (PPR) w społeczeństwie;
spostrzeganie, percepcja,
psychol. złożony proces poznawczy, w którego wyniku w umyśle człowieka powstaje obraz rzeczywistości zw. spostrzeżeniem;
ekon. dokumenty w postaci zestawień liczbowych i uzupełniających informacji opisowych, sporządzane systematycznie w ramach sprawozdawczości finansowej przez jednostki prowadzące rachunkowość na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, obejmujące okres sprawozdawczy, najczęściej roczny;
steganografia
[gr. steganós ‘przykryty’, graphḗ ‘pismo’],
zespół metod służących do bezpiecznego przesyłania informacji w sposób ukrywający sam fakt ich istnienia;
oddziaływanie mające na celu zapewnienie zachowania obiektu w żądany sposób lub w sposób zbliżony do żądanego albo realizację żądanego celu.
Stiglitz
[stı̣glıc]
Joseph E. (Eugene), ur. 9 II 1943, Gary (stan Indiana),
ekonomista amerykański, przedstawiciel neokeynesizmu.
systematyka organizmów, dawniej taksonomia,
biol. dziedzina biologii zajmująca się wyróżnianiem (a więc również nazywaniem; biologiczne nazewnictwo) i naturalną klasyfikacją grup organizmów (taksonów).
szyfrowanie
[fr. < arab.],
jeden ze sposobów utajniania informacji;
psychol. pojęcie w ścisłym sensie, trudno definiowalne, odnoszące się do poczucia przeżywania specyficznych stanów mentalnych (zjawisk psychicznych); człowiek dzięki percepcji orientuje się w otoczeniu, dostosowuje swoje działania do znaczenia zdarzeń, ale również zdaje sobie sprawę z treści własnych przeżyć psychicznych (doświadcza własnego „ja”) i samego faktu ich doznawania.
fiz., techn. taśma (giętka wstęga) wykonana z materiału magnet. lub zawierająca materiał magnet., stosowana do rejestracji sygnałów elektr., stanowiących przetworzone dźwięki, obrazy lub dane;
teledetekcja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. detectio ‘wykrywać’],
telekom. metoda pozyskiwania informacji o obiektach i zjawiskach zachodzących na Ziemi (także na innych planetach) za pomocą urządzeń nie będących w bezpośrednim (fizycznym) kontakcie z badanym obiektem;
Venter
[wẹntər]
John Craig, ur. 14 X 1946, Salt Lake City (stan Utah),
genetyk amer.;
Watsona–Cricka model DNA
[m. uotsona krika],
model budowy cząsteczki kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), wg którego cząsteczka DNA ma postać podwójnej helisy (podwójnej spirali), złożonej z 2 przeciwbieżnych łańcuchów polinukleotydów zwiniętych wokół wspólnej osi w taki sposób, że łańcuchy fosfosacharydowe (reszty deoksyrybozy powiązane grupami fosforanowymi) owijają śrubowo rdzeń złożony z zasad purynowych i pirymidynowych.
węch, powonienie, zmysł chemiczny, zmysł powonienia,
zdolność wykrywania substancji zapachowych w powietrzu lub w wodzie, których źródło znajduje się w pewnym oddaleniu od organizmu.
periodyczne wydawnictwo (lub publikacje w postaci elektronicznej) stanowiące zbiór informacji służących do aktualizowania pomocy nawigacyjnych;
inform. pojęcie występujące w teorii informacji i teorii komunikacji, związane z procesem emisji, przekazywania, przekształcania, przyjmowania i przechowywania (w pamięci) określonego ciągu elementów informacyjnych (znaków, symboli, tonów i in.).
zachowanie, zachowanie się,
psychol. jedno z podstawowych pojęć psychologii; w najszerszym znaczeniu — każda dająca się obserwować reakcja na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmu żywego do środowiska.
Ziemia, symbol ,
trzecia według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, której powierzchnia jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, gdzie rozwinęło się życie;

Słownik języka polskiego

informacja
1. «to, co powiedziano lub napisano o kimś lub o czymś, także zakomunikowanie czegoś»
2. «dział informacyjny urzędu, instytucji»
3. «dane przetwarzane przez komputer»

• informacyjny • informacyjnie • informacyjność
informacja genetyczna «dane o cechach dziedzicznych organizmu zakodowane w genach»
informacja naukowa «dział nauki zajmujący się opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych naukowych dotyczących aktualnego stanu wiedzy w określonej dziedzinie»
nośnik danych, informacji «fizyczny ośrodek przeznaczony do przechowywania danych, np. w komputerze – dyski magnetyczne i optyczne»
teoria informacji «dział matematyki stosowanej poświęcony zagadnieniom kodowania, przekazywania i przechowywania informacji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia