informacja

Encyklopedia

określenie kierunków przemian społecznych, politycznych i kulturowych zachodzących w związku z przechodzeniem, zaobserwowanym przez wielu uczonych, od epoki przemysłowej do postindustrialnej, zwanej także epoką informacyjną.
dźwiękowa lub/i obrazowa jednostka informacji intelektualnej lub kulturowej, przechowywana w pamięci człowieka i na dowolnych nośnikach (np. w książce, na płycie CD), przekazywana i odbierana świadomie lub nieświadomie;
polityka społ. kategoria społeczno-ekonomiczna służąca do mierzenia kosztów utrzymania gospodarstw domowych;
Mirrlees
[mı̣rli:z]
Sir James Alexander Wymowa, ur. 5 VII 1936, Minnigaff (Szkocja),
ekonomista brytyjski;
modulacja
[łac.],
telekom. proces fiz. polegający na oddziaływaniu pewnego przebiegu wielkości fiz., zw. sygnałem modulującym, na inny przebieg (modulowany), zw. też falą nośną, w wyniku czego uzyskuje się przebieg zw. sygnałem zmodulowanym.
systemowe badanie (obserwacje i pomiary), analiza i ocena stanu środowiska w celu rejestracji zachodzących w nim zmian, często obejmuje także prognozowanie zmian zachodzących w środowisku.
dziedzina elektroniki realizowana przez przyrządy o wymiarach rzędu nanometrów;
neoklasyczna szkoła w ekonomii, zw. szkołą z Cambridge,
nurt w ekonomii oparty na teorii optymalizacji działalności, metodologicznie silnie skłonny do abstrakcji, dedukcji oraz dużego wykorzystywania technik matematycznych;
ocean, ocean światowy, wszechocean,
hydrol. słona powłoka wodna kuli ziemskiej, główna część hydrosfery, obejmująca ogół oceanów i mórz;
Panini, sanskr. Pāṇini, żył w V lub IV w. p.n.e.,
najsławniejszy z gramatyków staroindyjskich, twórca podstaw klasycznej gramatyki sanskryckiej.
Polo Marco, ur. 1254, Wenecja albo Korčula (obecnie w Chorwacji), zm. 8 I 1324, Wenecja,
wenecki podróżnik i kupiec, najwybitniejszy podróżnik europejski w średniowieczu.
sygnał przenoszący informacje o wartości wielkości: mierzonej, związanej z wielkością mierzoną, odtwarzanej przez wzorzec miary lub związanej z wielkością odtwarzaną;
pomiarowy system, układ pomiarowy,
metrol. usystematyzowany zbiór urządzeń służący do pomiaru.
geofiz. prądy elektr. indukowane w przewodzących warstwach kuli ziemskiej przez zmiany pola geomagnet. o okresach od kilku sekund do kilku tys. lat;
ekon. rodzaj niesformalizowanej metody wspomagającej zarządzanie działalnością gospodarczą określonego podmiotu gospodarczego;
radar
[ang. Radio Detecting and Ranging],
radiolokator, stacja radiolokacyjna,
urządzenie radioelektroniczne lub system złożony ze współpracujących ze sobą urządzeń radioelektronicznych;
radiostacja
[łac.],
telekom. urządzenie lub zespół urządzeń radiokomunik. umożliwiających nadawanie i odbieranie sygnałów radiowych (informacji przenoszonych za pomocą fal radiowych).
redundancja
[łac. redundantia ‘nadmiar’],
językozn. nadwyżka informacji zawartej w wiadomości w stosunku do tej liczby informacji, która jest niezbędna, aby wiadomość została przekazana bez uszczuplenia treści.
redundancja
[łac.redundantia ‘nadmiar’],
inform.:

Słownik języka polskiego

informacja
1. «to, co powiedziano lub napisano o kimś lub o czymś, także zakomunikowanie czegoś»
2. «dział informacyjny urzędu, instytucji»
3. «dane przetwarzane przez komputer»

• informacyjny • informacyjnie • informacyjność
informacja genetyczna «dane o cechach dziedzicznych organizmu zakodowane w genach»
informacja naukowa «dział nauki zajmujący się opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych naukowych dotyczących aktualnego stanu wiedzy w określonej dziedzinie»
nośnik danych, informacji «fizyczny ośrodek przeznaczony do przechowywania danych, np. w komputerze – dyski magnetyczne i optyczne»
teoria informacji «dział matematyki stosowanej poświęcony zagadnieniom kodowania, przekazywania i przechowywania informacji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia