informacja

Encyklopedia

bioinformatyka
[gr.-łac.],
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się sposobami gromadzenia, przekazywania i przetwarzania informacji w układach biol., gł. na poziomie mezoskopowym (na poziomie makromolekuł);
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się wyjaśnianiem zjawisk biologicznych poprzez ustalanie budowy i funkcji cząsteczek biorących udział w procesach życiowych: głównie DNA, RNA i białek.
czujnik, sensor:
czujnik chemiczny, sensor chemiczny,
urządzenie służące do przekształcenia informacji chem. na użyteczny sygnał pomiarowy;
Dembowska Maria, ur. 15 XI 1914, Łódź, zm. 26 VI 2008, Warszawa,
bibliotekarz, bibliograf;
wielkocząsteczkowy biopolimer obecny we wszystkich komórkach organizmów;
displej
[ang.],
wyświetlacz,
urządzenie optoelektroniczne do obrazowania informacji;
dyskietka
[fr. < gr.],
inform. dysk magnetyczny umieszczony w nierozbieralnej prostokątnej osłonie (z tworzywa sztucznego lub papieru);
echosonda
[gr.-fr.],
urządzenie nadawczo-odbiorcze wykorzystujące zjawisko echa (echolokacja) jako źródło informacji o obiekcie, od którego nastąpiło odbicie impulsu fali ultradźwiękowej (tzw. impulsu sondującego);
film stereoskopowy, film trójwymiarowy, film plastyczny, film 3D, ang. 3-dimentional,
film przestrzenny, wykorzystujący zjawisko stereoskopii, tj. tworzenia w mózgu wrażenia trójwymiarowości.
GRID, ang. Global Resource Information Database, Światowa Baza Danych o Zasobach Ziemi,
program utworzony 1985 w ramach Programu Narodów Zjednoczonych na rzecz Środowiska (UNEP);
informatyka
[łac. informatio ‘wyobrażenie’, ‘wizerunek’, ‘pomysł’],
dyscyplina naukowa zajmująca się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów;
językoznawstwo, lingwistyka,
nauka o językach indywidualnych i o języku w ogóle, tzn. o charakterystycznej dla człowieka zdolności mówienia, która odróżnia go od zwierząt.
know-how
[nou hau; ang., ‘wiedzieć jak’] Wymowa,
w prawie własności przemysłowej pojęcie wiążące się z objętymi tajemnicą informacjami dotyczącymi sposobu rozwiązania określonego zagadnienia technicznego oraz chronionymi tajemnicą projektami wynalazczymi, które nie zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego w celu uzyskania praw ochronnych, także zgłoszonymi w tym celu projektami, ale przed wydaniem decyzji o udzielenie patentu lub praw ochronnych.
koder
[ang.],
enkoder,
urządzenie lub układ elektroniczny realizujący proces kodowania;
biol. najmniejsza występująca w przyrodzie, zdolna do życia, samoodtwarzająca się struktura o złożonej organizacji.
genet. zjawisko o zasadniczym znaczeniu dla dziedziczności, polegające na przestrzennym i chemicznym dopasowaniu par zasad azotowych występujących w kwasach nukleinowych;
kryptologia
[gr. kryptós ‘ukryty’, lógos ‘słowo’],
nauka o szyfrowaniu, tzn. o bezpiecznych sposobach przekazywania informacji.
dziedzina techniki zajmująca się przesyłaniem informacji z Ziemi do statków kosm. i z powrotem, pomiędzy statkami kosm., a także łącznością na Ziemi uzyskiwaną za pośrednictwem sztucznych satelitów (radiokomunikacja), umożliwiającą przekazywanie informacji w skali świat. i regionalnej;
określenie kierunków przemian społecznych, politycznych i kulturowych zachodzących w związku z przechodzeniem, zaobserwowanym przez wielu uczonych, od epoki przemysłowej do postindustrialnej, zwanej także epoką informacyjną.

Słownik języka polskiego

informacja
1. «to, co powiedziano lub napisano o kimś lub o czymś, także zakomunikowanie czegoś»
2. «dział informacyjny urzędu, instytucji»
3. «dane przetwarzane przez komputer»

• informacyjny • informacyjnie • informacyjność
informacja genetyczna «dane o cechach dziedzicznych organizmu zakodowane w genach»
informacja naukowa «dział nauki zajmujący się opracowywaniem i rozpowszechnianiem danych naukowych dotyczących aktualnego stanu wiedzy w określonej dziedzinie»
nośnik danych, informacji «fizyczny ośrodek przeznaczony do przechowywania danych, np. w komputerze – dyski magnetyczne i optyczne»
teoria informacji «dział matematyki stosowanej poświęcony zagadnieniom kodowania, przekazywania i przechowywania informacji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia