dzieło

Encyklopedia

kategoria oznaczająca utwory współcz. literatury i sztuki charakteryzujące się niedomkniętą, jak gdyby niepełną formą i niedookreślonym znaczeniem;
prawo umowa, przez którą jedna strona (przyjmujący zamówienie) zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a druga (zamawiający) — do zapłaty wynagrodzenia;
zespół 6 ksiąg (zw. też historią deuteronomiczną) Starego Testamentu: Jozuego, Sędziów, 1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królewska, które opisują dzieje Izraelitów od wkroczenia do Kanaanu po deportację do Babilonii (XIII–VI w. p.n.e.).
podrabianie (wykonanie przedmiotu w całości) albo przerabianie dzieła sztuk plast. wg przyjętego przez fałszerza wzorca; wytwór pracy fałszerza nazywa się falsyfikatem.
społ. fundacja, zał. 1989 przez czł. Stow. Autorów Dzieł Nauk., z siedzibą w Warszawie;
Bach Johann Sebastian Wymowa, ur. 21 III 1685, Eisenach, zm. 28 VII 1750, Lipsk,
niemiecki kompozytor i organista, przedstawiciel późnego baroku, jeden z największych twórców w historii muzyki.
Majmonides, Mosze Ben Majmon, Rambam, ur. 30 III 1135, Kordoba, zm. 13 XII 1204, Kair,
żydowski teolog i filozof.
Kopernik Mikołaj, ur. 19 II 1473, Toruń, zm. 24 V 1543, Frombork,
polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik i ekonomista; twórca teorii heliocentrycznej.
Strabon, Strábōn, ur. 63 r. p.n.e., Amaseja (ob. Amasya, Turcja), zm. ok. 20 r. n.e.,
grecki geograf i podróżnik.
Długosz Jan, ur. 1415, Brzeźnica (Wieluńskie), zm. 19 V 1480, Kraków,
najwybitniejszy średniowieczny historyk polski.
Kant Immanuel Wymowa, ur. 22 IV 1724, Królewiec (Königsberg, ob. Kaliningrad), zm. 12 II 1804, tamże,
niemiecki filozof, główny przedstawiciel klasycznej niemieckiej filozofii idealistycznej, jeden z najwybitniejszych reprezentantów oświecenia.
stosowane od XIX w. określenie dziedzin twórczości artystycznej percypowanych wzrokowo, obejmujące architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę, rzemiosło artystyczne.
Balzac
[balzạk],
Balzak, Honoré de Wymowa, ur. 20 V 1799, Tours, zm. 18 VIII 1850, Paryż,
pisarz francuski, romantyk i jednocześnie wielki realista.
Eratostenes z Cyreny, Eratosthénēs, ur. ok. 275 p.n.e., Cyrena (Libia), zm. ok. 194 p.n.e., Aleksandria,
grecki filozof, astronom, matematyk i geograf.
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
Ibn Ruszd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rušd, w Europie zw. Awerroesem, ur. 1126, Kordoba, zm. 10 XII 1198, Marrakesz,
arabski prawnik, lekarz, filozof, główny przedstawiciel filozofii arabskiego Zachodu.
Ingarden Roman Witold, ur. 5 II 1893, Kraków, zm. 15 VI 1970, tamże,
filozof i estetyk.

Słownik języka polskiego

dzieło
1. «utwór literacki, naukowy lub artystyczny, zwłaszcza dużej wartości»
2. «praca, działanie»
3. «efekt czyjejś pracy lub jakichś procesów»

• dziełko
dzieło sztuki «obraz, rzeźba itp. mające wartość artystyczną»
umowa o dzieło «umowa, w której jedna strona zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a druga – do zapłaty wynagrodzenia za to dzieło»
dzieła zebrane «wydanie zawierające wszystkie dzieła jednego autora»
szkatułkowa forma, kompozycja utworu, dzieła itp. «forma, kompozycja utworu, dzieła polegająca na wpleceniu w opowieść główną opowiadań pobocznych, stanowiących odrębne całości»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia