dawny

Encyklopedia

urzędy dworskie, państw.-centralne i lokalne, ziemskie, miejskie i wiejskie w Polsce i W. Księstwie Litew. do 1795.
archiwum państw. o charakterze centralnym;
stałe szlaki komunikacyjne łączące w najdogodniejszy sposób duże ośrodki produkcji i zbytu, wykorzystywane do handlu dalekosiężnego i wymiany lokalnej.
partia polit., utworzona X 1926 przez grupę działaczy PPS popierających działania J. Piłsudskiego po przewrocie majowym 1926, skupionych wokół R. Jaworowskiego;
najwyżsi urzędnicy administracji centralnej;
order
[łac.],
najwyższe wśród odznaczeń wyróżnienia honorowe; w większości państw najwyższa forma uznania dla obywateli kraju lub obywateli państw zaprzyjaźnionych za wybitne osiągnięcia w służbie państw. (cywilnej i wojsk.), pracy zawodowej i społ., za czyny męstwa i niezwykłego poświęcenia;
formacja kulturowa w dawnej Polsce;
dobra państwowe w Polsce, domeny, dobra narodowe, dobra rządowe, dobra kameralne, dobra skarbowe, dobra publiczne,
dawne królewszczyzny, domeny, ekonomie i dobra poduchowne, które po rozbiorach Polski przeszły na rzecz państw zaborczych.
pierwsze pojawiły sie pod koniec XIII w. (kośc., miast lokowanych na prawie niem., władców dzielnicowych, możnowładców)
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
Moskwa, Moskwạ,
stol. Rosji, w centrum jej części eur., nad rz. Moskwa.
ogół sądów jako odrębnych organów państwowych, sprawujących wymiar sprawiedliwości na podstawie przepisów tzw. prawa sądowego (prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów);
m. w woj. lubelskim, pow. grodzki, na Polesiu Wołyńskim, na południowo-wschodnim skraju Pogórów Chełmskich, nad Uherką (lewy dopływ Bugu); siedziba pow. chełmskiego.
wprowadzanie w społeczeństwach niechrześcijańskich zasad wiary i norm etycznych według nauki Jezusa Chrystusa,
muzyka Indian obu Ameryk.

Słownik języka polskiego

dawny
1. «odległy w czasie, pochodzący z odległych lat»
2. «taki jak poprzednio»
3. «trwający długo, od dawna»
4. «były»
5. dawniejszy pot. «taki jak był kiedyś»
od dawien dawna «od bardzo długiego czasu»
od dawna «od dłuższego czasu»
po dawnemu
1. «tak jak było kiedyś»
2. «bez zmian»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia