autor

Encyklopedia

autor
[łac. auctor ‘twórca’, ‘sprawca’],
twórca i jednocześnie wykonawca pomysłu (lit., muz., sztuki);
społ. fundacja, zał. 1989 przez czł. Stow. Autorów Dzieł Nauk., z siedzibą w Warszawie;
wydawnictwo rejestrujące opisy bibliograficzne artykułów z bieżących czasopism nauk. oraz opisy publikacji w nich cytowanych (w przypisach bądź bibliografii załącznikowej).
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
Homer, Hómēros, żył najprawdopodobniej w VIII w. p.n.e.,
poeta grecki, znany jako autor Iliady i Odysei.
kierunek w nauce o literaturze i w krytyce lit. wykrystalizowany pod wpływem psychoanalizy.
Gombrowicz Witold Marian, ur. 4 VIII 1904, Małoszyce k. Opatowa, zm. 25 VII 1969, Vence (Francja),
prozaik, dramatopisarz, eseista, autor Ferdydurke i Dziennika.
najstarsza i podstawowa dziedzina filologii, zajmująca się badaniem przekazów tekstu dzieła lit. w celu ustalenia takiej jego postaci, która jest najbliższa zamierzeniom autora.
jedna z literatur rozwijających się w północno-zachodnich Indiach, także we wschodnim Pakistanie.
jedna z narodowych literatur indyjskich powstająca w języku tamilskim (na obszarze dzisiejszego stanu Tamilnadu),
Andersen
[ạnərsən]
Hans Christian, ur. 2 IV 1805, Odense, zm. 4 VIII 1875, Kopenhaga,
pisarz duński.
arabska filozofia średniowieczna, filozofia arabska, filozofia muzułmańska, filozofia arabsko-muzułmańska,
powstała na gruncie filozofii greckiej oraz religii muzułmańskiej.
Eratostenes z Cyreny, Eratosthénēs, ur. ok. 275 p.n.e., Cyrena (Libia), zm. ok. 194 p.n.e., Aleksandria,
grecki filozof, astronom, matematyk i geograf.
jedna z narodowych literatur indyjskich, należąca do grupy 4 ważnych literatur drawidyjskich (wraz z literaturą tamilską, literaturą telugu i literaturą malajalam).
Kopernik Mikołaj, ur. 19 II 1473, Toruń, zm. 24 V 1543, Frombork,
polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik i ekonomista; twórca teorii heliocentrycznej.
piśmiennictwo powstałe na terenie Niderlandów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia