analiza

Encyklopedia

analiza
[gr. análysis ‘rozłożenie’, ‘rozbiór’],
wieloznaczny termin stosowany w różnych dziedzinach nauki i techniki oraz w języku potocznym.
analiza
[gr.],
chem. typ → reakcji chemicznej.
badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
ekon. część analizy ekonomicznej, której przedmiotem jest gospodarka finansowa przedsiębiorstwa, czyli pozyskiwanie funduszy pieniężnych z różnych źródeł oraz ich wykorzystywanie w różnych obszarach działalności.
analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
termin używany w stosunku do metod analizy chem., w których informację o jakości i ilości substancji chem. uzyskuje się na podstawie pomiaru właściwości fizycznych;
proces badawczy przeprowadzany w ekonomii, pozwalający diagnozować sytuację jednostek gospodarujących (analiza mikroekonomiczna) lub mechanizm funkcjonowania gospodarki narodowej (analiza makroekonomiczna).
analiza chem., w której wykorzystuje się strącanie oznaczanego składnika (analitu) w postaci trudno rozpuszczalnego osadu, za pomocą dodanego odczynnika strącającego;
analiza danych, eksploracyjna analiza danych,
statyst. grupa metod geom. i opisowych, opartych na obserwacjach z próby, pozwalających na wybór a posteriori racjonalnej struktury danych (co w konsekwencji umożliwia wybór adekwatnego modelu dla danych).
ekon. analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, uwzględniająca zmiany zachodzące w jego otoczeniu ekonomicznym, politycznym, prawnym;
termin obejmujący metody analizy chemicznej, w których — w celu uzyskania informacji o chemicznym (jakościowym i ilościowym) składzie próbki — stosuje się przyrządy pomiarowe (instrumenty);
dział matematyki, którego przedmiotem badań, opartych na pojęciu granicy, są funkcje i ich uogólnienia.
analiza miareczkowa, analiza objętościowa, analiza wolumetryczna, wolumetria,
dział ilościowej analizy chem., w którym wykorzystuje się przebiegającą w roztworze reakcję między oznaczanym składnikiem a dodawanym porcjami roztworem odczynnika miareczkującego zw. titrantem.
ekon. analiza mierząca potencjalny dochód i ryzyko wynikające z inwestowania w określone papiery wartościowe, zwłaszcza akcje;
metoda analizy chem. polegająca na badaniu charakterystycznego widma rentgenowskiego;
dziedzina analizy chem., oznaczanie składników (nieorg. i org.) występujących w bardzo małych (śladowych) ilościach.
ekon. analiza ruchów kursów i wielkości obrotów papierami wartościowymi; jedna z metod analizy papierów wartościowych;
dział analizy chem. odnoszący się do kontroli surowców, materiałów pomocniczych, półproduktów i produktów związanych z określonym procesem produkcyjnym w przemyśle;
statyst. dział statystyki matematycznej zajmujący się metodami analizy wyników obserwacji zależnych od różnych równocześnie działających czynników.
analiza fluorescencyjna, cząsteczkowa spektrometria fluorescencyjna, spektrofluorescencja, analiza fluorymetryczna,
metoda spektralnej analizy chem. polegająca na pomiarze promieniowania fluorescencyjnego emitowanego przez składniki badanej substancji;

Słownik języka polskiego

analiza
1. «rozpatrywanie jakiegoś problemu, zjawiska z różnych stron w celu jego zrozumienia lub wyjaśnienia; też: wyjaśnienie lub opis, będące wynikiem takiego rozpatrywania»
2. «metoda badawcza polegająca na wyodrębnieniu z danej całości jej elementów i badaniu każdego z osobna»
3. «badanie składu chemicznego substancji; też: badanie laboratoryjne krwi, moczu itp.»

• analizować
analiza literacka «rozpatrywanie cech stylistycznych, kompozycyjnych, treściowych utworu literackiego»
analiza logiczna «zastosowanie środków logicznych do kontroli sensowności lub prawdziwości twierdzeń, do kontroli poprawności rozumowania lub do wyjaśniania pojęć»
analiza matematyczna «dział matematyki obejmujący teorię granic, ciągów i funkcji, rachunek różniczkowy i całkowy»
wskaźnikowa analiza przedsiębiorstw «analiza działalności przedsiębiorstw dokonywana za pomocą wskaźników finansowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia