Traktat

Encyklopedia

traktat
[łac.],
dzieło, rozprawa, zwłaszcza naukowa.
Traktat z Lizbony, traktat lizboński, właśc. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ang. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and Treaty establishing the European Community,
określany jako Traktat reformujący, umowa międzynarodowa, zakładająca reformę instytucji Unii Europejskiej (UE).
Traktat o Unii Europejskiej, ang. Treaty on European Union, potocznie traktat z Maastricht,
układ międzynarodowy zawarty między państwami członkowskimi Wspólnot Europejskich;
Traktat konstytucyjny, właśc. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, ang. Treaty establishing a Constitution for Europe, fr. Traité établissant une Constitution pour l’Europe,
umowa międzynar. między państwami UE, podpisana 29 X 2004 w Rzymie;
umowa międzynar. podpisana 24 III 1992 w Helsinkach przez 24 państwa eur. (w tym Polskę) oraz USA i Kanadę;
Traktat północnoatlantycki, ang. North Atlantic Treaty, pot. traktat waszyngtoński,
międzynarodowy układ sojuszniczy podpisany 4 IV 1949 w Waszyngtonie;
układ polit. między Rosją, Austrią i Prusami, dotyczący wspólnej polityki wobec Polski, → Loewenwolda traktat 1732.
układ międzynarodowy zawarty przez państwa Wspólnot Europejskich, Traktat o Unii Europejskiej.
Traktat amsterdamski, ang. Treaty of Amsterdam,
układ zawarty przez państwa Unii Europejskiej (UE), podpisany 2 X 1997, wszedł w życie 1 V 1999;
prawo umowa międzynarodowa regulująca całokształt stosunków handlowych i gospodarczych między 2 państwami;
Traktat nicejski, ang. Treaty of Nice,
układ zawarty przez państwa Unii Europejskiej (UE), podpisany 26 II 2001, wszedł w życie 1 II 2003;
Traktat o fuzji organów, ang. Merger Treaty,
układ zawarty przez państwa Wspólnot Eur., podpisany 8 IV 1965, wszedł w życie 1 VII 1967;
wersalski traktat pokojowy 1919, Traktat pokoju z Niemcami,
najważniejszy z zawartych 1919–20 traktatów kończących I wojnę świat.;
zawarty 3 III 1918 w Brześciu Litewskim przez rząd bolszewicki w imieniu Rosji z państwami centralnymi (Niemcy, Austro-Węgry) i ich sojusznikami (Bułgaria, Turcja);
rosyjsko-turecki traktat 1711, nadprucki traktat pokojowy 1711,
traktat między Rosją i Turcją, podpisany 23 VII nad rz. Prut k. Jass (Mołdawia), kończący tzw. wyprawę prutską wojsk ros. podczas wojny ros.-tureckiej;
dokument podpisany 15 V 1955 w Wiedniu przez Austrię i 4 mocarstwa: Francję, USA, W. Brytanię i ZSRR, okupujące 1945–55 terytorium Austrii;
brukselski traktat, właśc. Traktat o współpracy w sprawach gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz o zbiorowej samoobronie,
traktat międzynar. o wzajemnej pomocy wojsk. oraz współpracy ekon. i kult., zawarty 17 III 1948 w Brukseli przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg i Wielką Brytanię, obowiązujący od 25 VIII 1948;
Bryana–Chamorro traktat
[t. brạıəna cziamọrro],
umowa między Nikaraguą a USA, podpisana 5 VIII 1914 przez pełnomocnika rządu nikaraguańskiego, gen. E. Chamorro Vargasa, i sekr. stanu USA, W.J. Bryana;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia