Polsce

Encyklopedia

Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce, niem. Deutsche Sozialistische Arbeitspartei in Polen (DSAP),
partia polit. powstała z połączenia śląskiej Niem. Partii Socjaldemokr. (niem. Deutsche Sozialdemokratische Partei, DSP; powstała 1922) i łódzkiej Niemieckiej Partii Pracy w Polsce; 1924 połączyła się (1929 ostatecznie) z działającą na Pomorzu Niem. Socjaldemokr. Partią Polski (niem. Deutsche Sozialdemokratische Partei Polens).
zalążkowe ośrodki władzy powstające od XI 1918, w okresie ożywienia polit. po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i wzrostu nastrojów rewolucyjnych;
Bank Amerykański w Polsce SA, ang. The American Bank of Poland Ltd,
bank zał. 1926 w Warszawie w celu prowadzenia w Polsce operacji finansowych szwedzko-amer. koncernu I. Kreugera, dzierżawiącego Państwowy Monopol Zapałczany;
Bank Emisyjny w Polsce, niem. Emissionsbank in Polen,
bank centralny dla GG, powołany 15 XII 1939 (rozpoczął działalność 8 IV 1940) przez niemieckie władze okupacyjne; siedziba w Krakowie, kilkanaście oddziałów w GG;
organizacja kupców żydowskich w Polsce 1919–39;
prywatna fundacja, zał. 1989, z siedzibą w Warszawie;
samorząd więźniów polit. w II RP
Niemiecka Partia Pracy w Polsce, niem. Deutsche Arbeitspartei in Polen (DAP),
partia o charakterze socjaldemokr. zał. 1922 w Łodzi;
państw., paramilitarna organizacja dla młodzieży, → Służba Polsce.
Służba Polsce (SP), Powszechna Organizacja „Służba Polsce”,
państw., paramilitarna organizacja dla młodzieży, utworzona 1948;
reformy przeprowadzone w XIX w. na ziemiach polskich przez rządy państw zaborczych, nadające chłopom prawo własności do całości lub części użytkowanej przez nich ziemi, w zamian za płacone bezpośrednio bądź pośrednio odszkodowanie (indemnizacja).
przeprowadzone na skutek ustaleń pomiędzy opozycją związaną z Solidarnością i stroną partyjno-rządową podczas obrad Okrągłego Stołu
Związek Ukraińców w Polsce, ukr. Objednannija Ukrajinciw u Polszczi,
organizacja społ., utworzona 1990, reprezentująca interesy mniejszości ukr.;
stowarzyszenie wybitnych twórców polskiej techniki — inżynierów i przedsiębiorców,
organizacja powstała w 2. poł. 1924 jako Polska Sekcja Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom;
stałe szlaki komunikacyjne łączące w najdogodniejszy sposób duże ośrodki produkcji i zbytu, wykorzystywane do handlu dalekosiężnego i wymiany lokalnej.
odłam demokr. emigracji pol. we Francji 1831–35, powiązany z karbonaryzmem powszechnym;
konsorcjum zrzeszające 5 banków: holenderski ABN-AMRO, włoski Banca Connerciale Italiana, francuski Crédit Lyonnais oraz polski Bank Rozwoju Eksportu i Wielkopolski Bank Kredytowy,

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego

barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia