Europa

Encyklopedia

rozgłośnia radiowa nadająca z Monachium do krajów uzależnionych przez ZSRR po II wojnie światowej.
system gazociągów łączący kraje Europy Zachodniej i Polskę z najbogatszymi na świecie złożami gazu z półwyspu Jamał w Rosji;
Picos de Europa
[pịkos de e.],
najwyższy masyw górski w Górach Kantabryjskich, w północnej Hiszpanii, na pograniczu Asturii, Kantabrii i Leónu;
codzienna gazeta informacyjna o zasięgu ogólnokrajowym,
tajna organizacja rewolucyjno-wolnościowa;
europ, Eu, europium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 63;
Rada Europy, ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe,
organizacja międzynarodowa, założona 1949; z siedzibą w Strasburgu.
konferencja dyplomatyczna państw europejskich (bez Albanii), Kanady i USA (1973–75), poświęcona opracowaniu zasad i norm dotyczących bezpieczeństwa europejskiego i współpracy między państwami, zakończona przyjęciem Aktu końcowego;
Kongres Europy, kongres haski 1948,
kongres ruchu na rzecz integracji Europy, obradujący 7–11 V 1948 w Hadze;
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), ang. Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE),
międzynarodowa, paneuropejska organizacja ds. bezpieczeństwa i współpracy, będąca kontynuatorką Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE);
dokument przyjęty 1990 na szczycie KBWE, nakreślający nową wizję współpracy eur. i zapoczątkowujący jej instytucjonalizację;
Gwiazda Lotniczych Załóg w Europie, ang. The Air Crew Europe Star,
pamiątkowe odznaczenie brytyjskie;
międzynar. organizacja ekumeniczna w Europie zrzeszająca 123 Kościoły i 25 organizacji stowarzyszonych.
układ podpisany 19 XI 1990 w Paryżu przez 22 państwa NATO i Układu Warsz.;
Unia Teatrów Europy, ang. Union of Theatres of Europe, fr. Union des Théâtres de l’Europe (UTE),
organizacja zał. III 1990 przez G. Strehlera, skupiająca ponad 20 najwybitniejszych teatrów Europy (m.in. Piccolo Teatro w Mediolanie, Théâtre National Populaire w Villeurbanne, Odéon w Paryżu, Schauspielhaus w Düsseldorfie, Kungliga Dramatiska Teatern w Sztokholmie, Royal Shakespeare Company w Londynie, Stary Teatr w Krakowie), której celem jest propagowanie ponadnar. wartości kult. i artyst. reprezentowanych przez teatr, wspieranie współpracy między teatrami i wymiany artyst., przy poszanowaniu tożsamości kulturowej i odmiennych tradycji każdego z członków.

Słownik języka polskiego

europ «pierwiastek chemiczny, srebrzysty, kowalny metal»
Rada Europy «organizacja państw europejskich, propagująca zasady demokracji parlamentarnej i prawa człowieka»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia