Dzieje

Encyklopedia

politologia
[gr.],
nauki polityczne,
nauka o polityce, jedna z nauk humanistycznych, której przedmiotem badań jest całokształt stosunków politycznych, wszystkie dziedziny i formy działalności politycznej społeczeństwa, uwarunkowania procesów politycznych;
zjawisko różnorodnie definiowane i opisywane z wielu perspektyw, najczęściej jako relacja człowieka do sacrum.
Rutkowski Jan, ur. 8 IV 1886, Warszawa, zm. 21 V 1949, Poznań,
historyk, badacz dziejów gosp. Polski XVI–XIX w.;
Sałtykow-Szczedrin Michaił J., właśc. M.J. Sałtykow, pseud. N. Szczedrin, ur. 27 I 1826, Spas-Ugoł (gubernia twerska), zm. 10 V 1889, Petersburg,
ros. pisarz i publicysta.
Schmitt Henryk Leonard, ur. 5 VII 1817, Lwów, zm. 16 X 1883, tamże,
historyk, bibliotekarz;
Sobieski Wacław Jakub, ur. 26 X 1872, Lwów, zm. 3 IV 1935, Kraków,
historyk, badacz dziejów Polski XVI–XVII w.;
Suchodolski Bogdan, ur. 27 XII 1903, Sosnowiec, zm. 2 X 1992, Konstancin,
filozof, pedagog, historyk nauki i kultury.
Swieżawski Stefan, ur. 10 II 1907, Hołubie (Zamojskie), zm. 19 V 2004, Konstancin-Jeziorna,
filozof, historyk filozofii.
sztuka
[niem.]
Termin „sztuka” jest odpowiednikiem łac. ars (od którego pochodzi większość nowoż.: wł. i hiszp. arte, fr. i ang. art), ten zaś odpowiada gr. téchnē; przymiotniki „techniczny” i „artystyczny” są tego samego pochodzenia.
Tatarkiewicz Władysław, ur. 3 IV 1886, Warszawa, zm. 4 IV 1980, tamże,
polski filozof, historyk filozofii, estetyk i historyk sztuki.
Tomaszewski Jerzy, ur. 8 X 1930, Radomsko, zm. 3 XI 2014,
historyk.
transplantologia
[łac. transplantare ‘szczepić’, ‘przesadzać’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział medycyny, nauka zajmująca się przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;
bohaterowie słynnej legendy celtyckiej związanej z cyklem opowieści o królu Arturze, opisującej dzieje tragicznej miłości pary kochanków;
elektron. mikrominiaturowy układ elektroniczny (mikroukład), w którym wszystkie elementy lub ich część (wraz z połączeniami) są wytworzone w jednym cyklu technologicznym wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża i stanowią nierozdzielną całość;
Wałek-Czernecki Tadeusz, ur. 27 XI 1889, Wadowice, zm. 25 XII 1949, Brighton (W. Brytania),
historyk starożytności;
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
Wołoszyn Stefan, ur. 19 VIII 1911, Lwów, zm. 2 IX 2004, Gdańsk,
pedagog, historyk dziejów wychowania, oświaty i myśli pedag., pedeutolog;

Słownik języka polskiego

dzieje
1. «zdarzenia, wypadki, fakty z życia narodów, społeczeństw, rodzin lub poszczególnych osób»
2. «losy jakichś przedmiotów»
3. «przebieg wydarzeń»
dziać «robić ubranie lub materiał z nitek jakiejś przędzy przez tworzenie oczek i łączenie ich»
dział
1. «dziedzina nauki, kultury, gospodarki itp.»
2. «część czasopisma lub wystawy poświęcona określonym zagadnieniom»
3. «część jakiejś instytucji»
4. «podział, zwłaszcza majątku; też: część przypadająca z podziału»

• działowy
działo «broń palna dużego kalibru miotająca pociski na znaczne odległości»
• działowy • działko
dziany
1. «zrobiony z dzianiny»
2. pot. «mający dużo pieniędzy»
dziać się «odbywać się, stawać się, zdarzać się»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia