Dzieje

Encyklopedia

zecerstwo
[niem.],
dział poligrafii obejmujący procesy związane z powstawaniem składu z materiału zecerskiego oraz łamanie i przygotowanie formy drukowej do drukowania wypukłego;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
zegar, w którym wykorzystuje się zjawisko emisji lub absorpcji promieniowania elektromagnetycznego (o określonej częstotliwości) przez atomy (cząsteczki);
opisane w Dziejach Apostolskich i zapowiedziane przez Chrystusa w Ewangelii zstąpienie Ducha Świętego na apostołów zebranych w wieczerniku w Jerozolimie niedługo po śmierci Jezusa;
pow. ziemski w środkowopółnocnej części woj. łódz.;
pow. ziemski w zachodniej części woj. dolnośląskiego, graniczy z Niemcami i Czechami;
proces trwałego łączenia materiałów topliwych, gł. stopów metali i tworzyw sztucznych, przez podgrzanie brzegów łączonych części do stanu ciastowatego i dociśnięcie wzajemne łączonych przedmiotów w miejscu z.
zgwałcenie, gwałt,
prawo przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego;
zielenice, Chlorophyta,
gromada eukariotycznych, jednokomórkowych, kolonijnych albo wielokomórkowych glonów, obejmująca ok. 9 tys. gat., częstych w siedliskach wodnych (przeważnie słodkowodnych) i lądowych, rzadziej pasożytniczych lub żyjących w symbiozie z innymi roślinami (np. jako chloroplasty u euglenin), zwierzętami (np. wewnątrz komórek pierwotniaków) albo grzybami (tworząc porosty);
Zielonego Przylądka, Wyspy, portug. Cabo Verde,
archip. na Oceanie Atlantyckim, u zach. wybrzeży Afryki, na zachód od Płw. Zielonego Przylądka;
pow. ziemski w południowej części woj. lubuskiego;
Zimorowic Józef Bartłomiej, pierwotnie J.B. Ozimek, ur. 20 VIII 1597, Lwów, zm. 14 X 1677, tamże,
brat Szymona, poeta;
organizacje społ.-polit. w RFN, zrzeszające osoby posiadające status „wypędzonego”;
Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce (ZPRK), ang. Polish Roman Catholic Union of America,
najstarsza, druga co do wielkości, ubezpieczeniowa i kult.-oświat. organizacja Polonii w USA, zał. 1874, z siedzibą w Chicago;
hydrol. obszar, z którego wody spływają do jednego wspólnego odbiornika (rzeki, jeziora, bagna);
filoz. to co niepożądane fizycznie lub moralnie;
pow. ziemski w środkowozachodniej części woj. dolnośląskiego;
pow. ziemski w północnej części woj. wielkopol.;
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.

Słownik języka polskiego

dzieje
1. «zdarzenia, wypadki, fakty z życia narodów, społeczeństw, rodzin lub poszczególnych osób»
2. «losy jakichś przedmiotów»
3. «przebieg wydarzeń»
dziać «robić ubranie lub materiał z nitek jakiejś przędzy przez tworzenie oczek i łączenie ich»
dział
1. «dziedzina nauki, kultury, gospodarki itp.»
2. «część czasopisma lub wystawy poświęcona określonym zagadnieniom»
3. «część jakiejś instytucji»
4. «podział, zwłaszcza majątku; też: część przypadająca z podziału»

• działowy
działo «broń palna dużego kalibru miotająca pociski na znaczne odległości»
• działowy • działko
dziany
1. «zrobiony z dzianiny»
2. pot. «mający dużo pieniędzy»
dziać się «odbywać się, stawać się, zdarzać się»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia